• 23 januari 2024

  M. Vols

  Hoe vaak wordt de Wet Damocles toegepast door gemeenten, hoeveel gebiedsverboden op grond van de APV zijn er opgelegd en hoe vaak voeren gemeenten een Bibob-toets uit? Deze en andere vragen komen aan de orde in de eerste Landelijke Monitor Openbare Orde en Veiligheid. De

 • 12 oktober 2022

  J.G. Brouwer en A.E. Schilder

  In 2014 wees het Europese Hof van de EU uitspraken die onder meer voor lachgas grote gevolgen zouden hebben. Het Hof besliste dat wanneer een substantie direct of indirect geen gunstige invloed kan hebben op de menselijke gezondheid deze niet gezien kan worden als een

 • 26 december 2021

  J.G. Brouwer en A.E. Schilder

  Bij besluit van 13 december 2021 verplichten de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de gemeentebesturen van Enschede, Gorinchem, Venray alsmede de Veiligheidsregio Rotterdam tot noodopgang voor asielzoekers. Aan het gemeenbestuur van Alkmaar laten de bewindslieden weten dat gestart

 • 1 oktober 2018

  Het begrip ondermijning heeft een snelle opmars gemaakt. Iedereen heeft het erover. In het regeerakkoord is aangekondigd dat er een Ondermijningswet komt. In de Miljoenennota van 2018 staat dat de regering 100 miljoen uittrekt voor een Ondermijningsfonds. Maar wat is ondermijning, waar staat het begrip

 • 17 oktober 2017

  J.G. Brouwer In een recent verschenen onderzoeksverslag van het Groningse onderzoeksbureau Pro Facto geeft bijna een kwart van alle burgemeesters aan persoonlijk te zijn bedreigd met een crimineel oogmerk. Voor de wethouders (11%)en raadsleden (8%) liggen die percentages beduidend lager. Opvallend is dat ambtenaren van

 • 5 december 2014

  Door Nicolette Ruth Drenth Per 1 maart 2015 worden alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar met een gevangenisstraf tot drie jaar of een geldboete. De wet stelt niet alleen de voorbereidingshandelingen van de henneptelers zelf strafbaar, maar ook handelingen van personen of

 • 20 maart 2014

  Door M. Bulthuis Er is al veel over geschreven, wetenschappers en rechters hebben de rechtmatigheid sterk in twijfel getrokken. Toch concludeert Staatsraad Advocaat-Generaal Keus in zijn advies aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat zowel het ingezetenen- als het beslotenclubcriterium in overeenstemming

 • 3 mei 2013

  1. Per 1 januari van het vorig jaar trad de nieuwe Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal (2012A021) in werking. Hierin zijn de bestaande strafrechtelijke gedoogvoorwaarden en -criteria voor coffeeshophouders uitgebreid. Aan de zogenaamde AHOJG-voorwaarden en -criteria zijn de B en de I toegevoegd.

 • 15 januari 2013

  In de rechtspraktijk ontstond de afgelopen maand december enige commotie naar aanleiding van twee uitspraken van de Rechtbank Haarlem. In de ene uitspraak (LJN: BY5942) werd beslist dat de bestuursdwangbevoegdheid in art. 13b lid 1 Opiumwet geen grondslag kan zijn voor handhavend optreden bij ‘de

 • 25 april 2012

  Vorige zomer bracht de Afdeling bestuursrechtspraak het lokale bestuur in de problemen door de Amsterdamse APV onverbindend te verklaren waarin het de burgemeester mogelijk wordt gemaakt wegen of weggedeelten aan te wijzen waar het verboden is ‘softdrugs’ te gebruiken of openlijk voor handen te hebben