• 20 maart 2014

  Door M. Bulthuis Er is al veel over geschreven, wetenschappers en rechters hebben de rechtmatigheid sterk in twijfel getrokken. Toch concludeert Staatsraad Advocaat-Generaal Keus in zijn advies aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat zowel het ingezetenen- als het beslotenclubcriterium in overeenstemming

 • 3 mei 2013

  1. Per 1 januari van het vorig jaar trad de nieuwe Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal (2012A021) in werking. Hierin zijn de bestaande strafrechtelijke gedoogvoorwaarden en -criteria voor coffeeshophouders uitgebreid. Aan de zogenaamde AHOJG-voorwaarden en -criteria zijn de B en de I toegevoegd.

 • 15 januari 2013

  In de rechtspraktijk ontstond de afgelopen maand december enige commotie naar aanleiding van twee uitspraken van de Rechtbank Haarlem. In de ene uitspraak (LJN: BY5942) werd beslist dat de bestuursdwangbevoegdheid in art. 13b lid 1 Opiumwet geen grondslag kan zijn voor handhavend optreden bij ‘de

 • 25 april 2012

  Vorige zomer bracht de Afdeling bestuursrechtspraak het lokale bestuur in de problemen door de Amsterdamse APV onverbindend te verklaren waarin het de burgemeester mogelijk wordt gemaakt wegen of weggedeelten aan te wijzen waar het verboden is ‘softdrugs’ te gebruiken of openlijk voor handen te hebben

 • 27 januari 2012

  De burgemeester van Groningen heeft aangekondigd om panden waarin in Qat wordt gehandeld te willen sluiten. Hij ziet daarvoor mogelijkheden in de APV. Voor zover deze panden woningen (of niet-voor-publiek-toegankelijke gebouwen) zijn lijkt mij dat juridisch onmogelijk.

 • 20 juli 2011

  1. De kern van de uitspraak waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN: BR1425) een einde maakt aan Amsterdamse blowverordening is dat een gemeenteraad gedragingen niet kan verbieden als die al in een hogere wet – de Opiumwet – worden verboden, ongeacht het

 • 25 februari 2011

  De rechtbank acht sluiting van een hennepteeltpand op grond van artikel 13b Opiumwet rechtmatig. Door: mr. M. Vols Download Annotatie

 • 15 februari 2010

  De instrumenten Victoria (artikel 174a Gemeentewet) en Victor (artikel 14 Woningwet en artikel 77 lid 1 sub 7 Onteigeningswet) zijn in respectievelijk 1997 en 2002 op verzoek van gemeenten ontwikkeld. Zij geven burgemeesters de mogelijkheid om overlastpanden te sluiten en om gesloten panden in beheer

 • 31 maart 2009

  Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, LJN: BI1270 Samenvatting: Een besluit om een woning op grond van artikel 13b Opiumwet, zonder voortijdige waarschuwing of geboden begunstigingstermijn, dient deugdelijk te worden gemotiveerd. Bij deze motivatie mag niet verwezen worden naar verouderde beleidsregels. Door: M. Vols Gepubliceerd in:

 • 12 maart 2009

  Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, LJN: BH5737 Samenvatting: Voor sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet van een horeca-inrichting is niet vereist dat drugs in het café zijn aangetroffen. Geanonimiseerde politierapportages waaruit drugshandel blijkt, vormen voldoende onderbouwing van de aannemelijkheid van drugshandel. Daarnaast hoeft om