Hoe vaak wordt de Wet Damocles toegepast door gemeenten, hoeveel gebiedsverboden op grond van de APV zijn er opgelegd en hoe vaak voeren gemeenten een Bibob-toets uit? Deze en andere vragen komen aan de orde in de eerste Landelijke Monitor Openbare Orde en Veiligheid. De monitor wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum openbare orde & veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met onderzoeksbureau Pro Facto. Met deze monitor geven wij inzicht in het bestuurlijk instrumentarium dat wordt ingezet bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid, hoe vaak een bepaalde maatregel wordt opgelegd en de ontwikkelingen in de toepassing ervan.

Alle gemeenten krijgen een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen waarin we vragen aan te geven hoe vaak de gemeente in 2023 van bepaalde openbare ordebevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. We vragen alleen om aantallen en we verwerken geen persoonsgegevens. De monitor wordt jaarlijks uitgevoerd, waardoor trends in beeld worden gebracht over de inzet van de (burgemeesters)bevoegdheden op het terrein openbare orde en veiligheid.

Als uw gemeente meewerkt aan het invullen van de vragenlijst zal de eindrapportage over 2024 met uw gemeente worden gedeeld.

Door

EXPERTISEGEBIED: