Annotatie bij Hof Amsterdam (enkelvoudige strafkamer) 23 september 2005

Samenvatting:Preventieve fouillering is een dermate ingrijpende inbreuk op het recht op vrijheid van een ieder en op het recht op eerbiediging van ieders persoonlijke levenssfeer, dat de in art. 151b lid 1 Gemeentewet neergelegde bevoegdheid slechts binnen strikte grenzen op grond van een deugdelijke motivering kan worden uitgeoefend.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2006/30

Download annotatie