Annotatie bij EHRM 6 mei 2003 (Appleby and Others v. the United Kingdom)

Samenvatting: De staat is niet tekort geschoten bij de naleving van zijn positieve verplichtingen om de uitoefening van art. 10 en 11 EVRM te verzekeren bij de vervreemding van het winkelcentrum, nu geen walkways agreement in de zin van art. 35 Highways Act 1980 is gesloten op grond waarvan aan de voetpaden de bestemming openbaar zou toekomen en de overheid de bevoegdheid zou hebben bij verordening het gebruik ervan te reguleren. De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en het recht op vergadering zijn hiervoor niet schrijnend genoeg.

Door J.G Brouwer en A.E Schilder

Gepubliceerd in: AB 2004/319

Download annotatie