Annotatie bij Raad van State 1 augustus 2007

Samenvatting: Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 14 februari 2007 in zaak nr. 200604486/1 (AB 2007, 135) vormt het tewerkstellen van al dan niet illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die niet beschikken over een ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen vereiste tewerkstellingsvergunning een inbreuk op de openbare orde zoals bedoeld in de verordening. De sluiting van het horecabedrijf is geen punitieve sanctie maar een bestuurlijke maatregel op grond van de Apv, die een ander oogmerk en een ander afwegingskader heeft dan de sanctionering ingevolge de Wet economische delicten, respectievelijk de Wet arbeid vreemdelingen, zodat geen sprake is van een ongeoorloofde cumulatie van sancties.

Auteurs: Jan Brouwer en Frank Vermeer

Gepubliceerd in: AB 2008 , 27

Download annotatie