In tal van situaties wil de politieambtenaar hinderlijke of gevaar veroorzakende personen op afstand houden of laten vertrekken. Met het geven van een bevel probeert de politieambtenaar de openbare orde te herstellen, zonder direct over te gaan tot fysiek optreden. Vele burgers gehoorzamen aan het politiebevel, anderen weigeren echter te luisteren naar de politie en beroepen zich op hun recht op bewegingsvrijheid in artikel 2 VP EVRM en artikel 12 IVBPR. Dit onderzoek gaat in op de lokale grondslag van het politiebevel bij ordehandhaving en de strafrechtelijke afdwingbaarheid ervan, en bespreekt of de lokale regeling in overeenstemming is met de beperkingsclausule van de verdragsbepalingen van het recht op bewegingsvrijheid alsook met nationale rechtsstatelijke waarborgen.

Allereerst komt in het onderzoek de ontwikkeling en de inhoud van de lokale grondslag van het politiebevel bij ordehandhaving en zijn sanctie op het niet-opvolgen ervan in de artikelen 2:1 lid 2 en 6:1 model-APV aan bod. Daarna volgt dat de lokale grondslag van het politiebevel bij ordehandhaving voldoet aan de beperkingsclausule van de verdragsbepalingen. De lokale regeling lijkt zelfs – vergeleken met de eerdere situatie waarin de politie zijn bevelsbevoegdheid slechts aan zijn taakomschrijving ontleende – een stap in de juiste richting voor de voorzienbaarheid. Nationaalrechtelijk gezien bestaat daarentegen een groot aantal bezwaren tegen de lokale wettelijke regeling van het politiebevel en zijn sanctie, zowel in juridische als praktische zin. De onderzoeker pleit daarom voor een eenduidige regeling op formeel wettelijk niveau voor het politiebevel en de sanctie op het niet-opvolgen ervan.

Referentie

C.E. Huls, ‘Het politiebevel bij ordehandhaving, het recht op bewegingsvrijheid en andere rechtsstatelijke waarborgen’, in: P. van den Berg, & G. Molier (red.), In dienst van het recht: Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer-bundel), Boom Juridische uitgevers 2017, pp. 133-145.

Door mr. Caroline Huls

Onderzoeker & Docent

EXPERTISEGEBIED: Politiehandhaving

 • https://www.rug.nl/staff/c.e.huls/

Meer publicaties

 • 27 februari 2023

  Voorman Wagensveld van anti-islambeweging Pegida verscheurde en vertrapte voor de Tweede Kamer een Koran; een kwetsende en provocatieve actie, waarvoor de Nederlandse ambassadeurs in Turkije, Indonesië en Pakistan op het matje werden geroepen. Het was niet de eerste keer dat de voorman of andere aanhangers

 • 13 december 2022

  Michel Vols onderhoudt samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de website https://www.hetccv-woonoverlast.nl/. Deze website bevat alle informatie over de aanpak van woonoverlast, en de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van

 • 25 november 2022

  In deze publicatie wordt op gedetailleerde en gestructureerde wijze aan de hand van tot de verbeelding sprekende voorbeelden antwoord gegeven op twee hoofdvragen waar vele demonstratierechtelijke vraagstukken in de kern op zijn terug te voeren. De eerste luidt: welke protestacties en -gedragingen vallen wel en

 • 28 september 2022

  In het hoofdstuk 'The Netherlands: Dutch COVID-19 Policy Viewed from a Fundamental Rights Perspective', dat deel is van het boek Impacts of the Covid-19 Pandemic: International Laws, Policies, and Civil Liberties', leggen Adriaan Wierenga en ik uit hoe het Nederlandse noodrecht is gebruikt om maatregelen

 • 1 juni 2022

  In dit artikel gaan de auteurs in op de juridische (on)mogelijkheden van bestuurlijke verplaatsing. Bestuurlijke verplaatsing wordt de laatste jaren met enige regelmaat ingezet bij demonstraties waarbij demonstranten weigeren gehoor te geven aan de opdracht van de burgemeester om de betoging te beëindigen en uiteen

 • 26 april 2022

  In dit rapport wordt de bevoegdheid om over te gaan tot preventief fouilleren geëvalueerd. Het doel van preventief fouilleren is het terugdringen van wapenbezit dat zich in bepaalde gebieden en op bepaalde tijden concentreert. Uit de enquête onder medewerkers openbare orde en veiligheid, aangevuld met