Dit onderzoek richt zich op de bevelsbevoegdheid van de politie bij ordehandhaving en haar strafrechtelijke afdwingbaarheid. Decennia lang ontleent de politieambtenaar de bevoegdheid tot het geven van ordebevelen aan zijn taakomschrijving en levert het niet-opvolgen van het bevel het strafbare feit van artikel 184 lid 1, eerste zinsdeel Sr op (ambtelijk bevel).

In 2008 komt daar met het Weigerende kraker-arrest van de Hoge Raad verandering in: zonder een uitdrukkelijk toegekende bevelsbevoegdheid van de politieambtenaar levert ongehoorzaamheid aan het bevel niet het strafbare feit in artikel 184 lid 1, eerste zinsdeel Sr op. Het wordt daarmee een bevel zonder sanctie.

De oplossingsrichting voor dit probleem wordt in de jaren daarna gevonden in lokale regelgeving, zowel in een gebodsbepaling als een strafbepaling op APV-niveau. De onderzoeker analyseert vervolgens of en zo ja, hoe gemeenten de voorgestelde regeling van het politiebevel bij ordehandhaving en de sanctie op het niet-opvolgen ervan hebben vormgegeven en welke verschillen daartussen bestaan. Uit deze analyse volgt dat er allerminst een duidelijke en uniforme regeling tot stand is gekomen voor het politiebevel bij ordehandhaving en zijn sanctie. Daarna merkt de onderzoeker uiteenlopende juridische en praktische bezwaren op van de lokale oplossingsrichting en geeft aan dat dit zijn weerslag zal hebben op het vertrouwen van de burger in de politie en de legitimiteit van het politieoptreden.

Referentie

C.E. Huls, Politiebevel in het kader van de openbare-ordehandhaving, in: H. D. Tolsma, & P. de Winter (red.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving (Governance & Recht; Vol. 15), Boom Juridisch 2017,  pp. 171-188.

Door

EXPERTISEGEBIED:

Meer publicaties

 • 5 oktober 2023

  De toga verhult dat de rechter die rechtspreekt in werkelijkheid een persoon is zoals jij en ik. In die list schuilt de crux van het vertrouwen dat een zwart-met-wit stuk stof in de rechterlijke macht kan opwekken.

 • 27 februari 2023

  Voorman Wagensveld van anti-islambeweging Pegida verscheurde en vertrapte voor de Tweede Kamer een Koran; een kwetsende en provocatieve actie, waarvoor de Nederlandse ambassadeurs in Turkije, Indonesië en Pakistan op het matje werden geroepen. Het was niet de eerste keer dat de voorman of andere aanhangers

 • 13 december 2022

  Michel Vols onderhoudt samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de website https://www.hetccv-woonoverlast.nl/. Deze website bevat alle informatie over de aanpak van woonoverlast, en de inzet van de Wet aanpak woonoverlast. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van

 • 25 november 2022

  In deze publicatie wordt op gedetailleerde en gestructureerde wijze aan de hand van tot de verbeelding sprekende voorbeelden antwoord gegeven op twee hoofdvragen waar vele demonstratierechtelijke vraagstukken in de kern op zijn terug te voeren. De eerste luidt: welke protestacties en -gedragingen vallen wel en

 • 28 september 2022

  In het hoofdstuk 'The Netherlands: Dutch COVID-19 Policy Viewed from a Fundamental Rights Perspective', dat deel is van het boek Impacts of the Covid-19 Pandemic: International Laws, Policies, and Civil Liberties', leggen Adriaan Wierenga en ik uit hoe het Nederlandse noodrecht is gebruikt om maatregelen

 • 1 juni 2022

  In dit artikel gaan de auteurs in op de juridische (on)mogelijkheden van bestuurlijke verplaatsing. Bestuurlijke verplaatsing wordt de laatste jaren met enige regelmaat ingezet bij demonstraties waarbij demonstranten weigeren gehoor te geven aan de opdracht van de burgemeester om de betoging te beëindigen en uiteen