Annotatie bij Rechtbank Breda 5 juni 2009

Samenvatting: Na bestudering van de op 18 mei 2009 door verweerder overgelegde stukken en de daarop ter zitting gegeven toelichtingen acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat in ieder geval enkele bewoners van de woning langdurig ernstige overlast hebben veroorzaakt, dat deze overlast heeft geleid tot een ernstige aantasting van de openbare orde ter plaatse, alsmede dat van de omwonenden van verzoekster en haar gezinsleden in redelijkheid niet kan worden gevraagd de overlast en aantasting van de openbare orde nog langer te dulden. Dit wordt niet anders doordat ook bewoners van het nabijgelegen B-straat 39 overlast veroorzaken, en evenmin doordat de meeste rapportages berusten op geanonimiseerde meldingen. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat verweerder de diverse politierapportages terecht in onderlinge samenhang heeft bezien en gewaardeerd. Het gaat niet om enkele relatief onschuldige incidenten, maar om een constante stroom van ernstige gedragingen – zoals vernielingen en bedreigingen – waarbij steeds één of meer bewoners van de woning waren betrokken.

Door J.G. Brouwer A.E. Schilder

Gepubliceerd in: AB 2009/325

Download annotatie